Regulamin korzystania ze sklepu internetowego Harley Davidson Twin Peaks sp. z o.o.

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin określa zasady działania serwisu internetowego Harley Davidson Twin Peaks sp. z o.o. dostępnego pod adresem https://sklep.harley-davidson-twinpekas.pl i https://sklep.harleywarszawa.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług Serwisu. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorców, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Twin Peaks sp. z o.o. jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwisem.

Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.

 1. DEFINICJE

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  2. Cookies – pliki tekstowe, które serwer Serwisu Usługodawcy zapisuje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Usługobiorca. Informacje zapisane w plikach tekstowych serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.
  3. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.
  4. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika w celu założenia Konta
  5. Konto – udostępnione przez Usługodawcę, po rejestracji Użytkownika, miejsce na serwerze, do którego Użytkownik uzyskuje dostęp po zalogowaniu się pozwalające na gromadzenie i modyfikację Danych osobowych.
  6. Login – ciąg znaków wprowadzanych przez Użytkownika w Serwisie na etapie tworzenia Konta umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków nie ulega zmianie po utworzeniu Konta.W przypadku Serwisu Adres poczty elektronicznej jest wykorzystywany jako Login.
  7. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania ze sklepu internetowego Harley Davidson Twin Peaks sp. z o.o.. Regulamin jest dostępny w Serwisie
  8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  9. Serwis – sklep internetowy Harley Davidson Twin Peaks sp. z o.o. należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi. Serwis jest dostępny pod adresem https://sklep.harley-davidson-twinpekas.pl i https://sklep.harleywarszawa.pl.
  10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).
  11. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
  12. Towary – przedmioty oferowane Usługobiorcy przez Usługodawcę, które Usługobiorca może kupić za pośrednictwem Serwisu, m.in. odzież codzienna i odzież motocyklowa, gadżety, w tym m.in. kubki, breloki, etc.
  13. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą z chwilą akceptacji Regulaminu lub faktycznego skorzystania z Usługi, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
  14. Usługi – usługi bezpłatne i usługi płatne świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
  15. Usługi bezpłatne – Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w oparciu o niniejszy Regulamin bez konieczności uiszczania opłaty.
  16. Usługi płatne – usługi, za świadczenie których Usługodawca pobiera opłaty.
  17. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 UŚUDE, korzystająca z Usług oferowanych przez Serwis na podstawie Umowy.
  18. Usługodawca – Twin Peaks sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 276, 02-819 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580417, posługująca się numerem NIP 951 239 94 41.
  19. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  20. Użytkownik – Usługobiorca, który założył Konto w Serwisie.
  21. Zamówienie – Usługa polegająca na złożeniu zamówienia zakupu Towarów za pośrednictwem Serwisu.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy Regulamin określa:
   1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
   2. zasady tworzenia Konta w Serwisie,
   3. zasady kupowania Towarów w sklepie internetowym,
   4. zasady ochrony Danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu, w rozumieniu RODO.
  2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
  3. Wśród Usług świadczonych przez Usługodawcę wyróżnia się Usługi bezpłatne i Usługi płatne.
  4. Do Usług bezpłatnych zaliczają się następujące Usługi świadczone przez Usługodawcę: założenie Konta.
  5. Do Usług płatnych zaliczają się następujące Usługi świadczone przez Usługodawcę: złożenie Zamówienia.
  6. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych przez Serwis.
 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ
  1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
   1. połączenie z siecią Internet,
   2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,
   3. przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej.
  2. Usługodawca informuje, że pliki Cookies są instalowane na dysku twardym komputera Usługobiorcy logującego się w Serwisie w celu umożliwienia prawidłowego korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu. Szczegółowe regulacje dotyczące plików Cookies znajdują się w polityce Cookies dostępnej w Serwisie.
  3. Usługodawca informuje o odnotowywaniu adresu IP Usługobiorcy w celu odnotowywania informacji o złożeniu zamówienia, prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzaniu usprawnień w Serwisie.
  4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się Usługobiorcy przedsięwzięcie odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.
  5. Usługodawca zobowiązuje się względem Usługobiorcy do rozpoczęcia świadczenia Usług niezwłocznie, nie później jednak niż 24 godziny od chwili weryfikacji Danych osobowych Użytkownika zakładającego Konto.
 4. REJESTRACJA, ZAŁOŻENIE KONTA, LOGOWANIE
  1. Utworzenie i korzystanie z Konta jest bezpłatne.
  2. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki w nim zawarte i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  3. Do założenia Konta w Serwisie konieczne jest wypełnienie Formularza rejestracyjnego i podanie Danych osobowych Użytkownika w zakresie: Login (nazwa użytkownika), Adresu poczty elektronicznej, hasło, imię, nazwisko, numer telefonu, adres do wysyłki zamówienia.
  4. Użytkownik, przesyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:
   1. podane w nim dane dotyczące Użytkownika są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
   2. jest uprawniony do zawarcia Umowy,
   3. podane informacje nie naruszają praw osób trzecich,
   4. zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
  5. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo uzupełnionego Formularza rejestracyjnego, prześle na podany przez Użytkownika Adres poczty elektronicznej wiadomość mającą na celu zweryfikowanie poprawności wprowadzonych przez niego danych
  6. Usługodawca utworzy Konto z wykorzystaniem Loginu podanego przez Użytkownika w Formularzu rejestracyjnym, chyba że podany Login jest już używany w ramach Serwisu. W takim przypadku Usługodawca poinformuje Użytkownika o braku dostępności podanego przez niego Loginu. Użytkownik zobowiązuje się do podania nowego Loginu.
  7. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta z wykorzystaniem określonego w Formularzu rejestracyjnym Loginu również wówczas, gdy poweźmie uzasadnioną obawę, że jest on sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
  8. Logowanie do Serwisu odbywa się z wykorzystaniem Loginu oraz unikalnego hasła znanego jedynie uprawnionemu Użytkownikowi.
  9. Użytkownik akceptuje konieczność podania Adresu poczty elektronicznej. Adres ten stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika. Podany adres będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług. Użytkownik zobowiązuje się do zaktualizowania Adresu poczty elektronicznej, w przypadku jego zmiany, w ustawieniach założonego Konta.
 5. ZAKUP TOWARÓW
  1. Usługobiorca zainteresowany zakupem Towarów może tego dokonać, składając Zamówienie za pośrednictwem Serwisu, zarówno po uprzednim założeniu Konta w Serwisie, jak również bez konieczności rejestracji w Serwisie.
  2. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest wypełnienie stosownego formularza.W formularzu należy podać następujące Dane osobowe do wysyłki: imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto, numer telefonu kontaktowego oraz Adres poczty elektronicznej. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT za zakup Towarów oprócz danych wskazanych w zdaniu poprzednim konieczne jest wskazanie przez Usługobiorcę danych osobowych w zakresie numeru NIP.
  3. Zakup Towarów jest odpłatny, zgodnie z cennikiem dostępnym w Serwisie.
  4. Do zakupu Towaru niezbędne jest złożenie Zamówienia, wybór formy płatności za Zamówienie i sposób dostawy Towaru.
  5. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy wybór formy płatności za zamówione Towary spośród następujących: płatność za pobraniem, płatność elektroniczna obsługiwana przez DotPay lub płatność gotówką lub kartą płatniczą w sklepie stacjonarnym.
  6. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy wybór sposobu dostawy zamówionego Towaru spośród następujących: przesyłka kurierska, odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym.
  7. W przypadku wyboru przez Usługobiorcę płatności elektronicznej obsługiwanej przez DotPay po dokonaniu wpłaty przez Usługobiorcę i zaksięgowaniu środków na koncie Usługodawcy, Usługodawca w ciągu 7 dni prześle zamówiony Towar. W sytuacjach, w których zamówiony Towar nie znajduje się w magazynie Usługodawcy, zamówienie może zostać zrealizowane w ciągu 30 dni od dokonania wpłaty przez Usługobiorcę. W wyjątkowych sytuacjach, w których zamówiony Towar znajduje się w magazynie Usługodawcy jednak jest uszkodzony a Usługodawca nie ma możliwości zamówienia Towaru pozbawionego wszelkich wad, w szczególności z uwagi na zaprzestanie produkcji tego Towaru, Usługodawca bez zbędnej zwłoki poinformuje Usługobiorcę o powyższym fakcie. W tej sytuacji Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, zaś Usługodawca zobowiązuje się do zwrotu Usługobiorcy poniesionych kosztów za zamówiony Towar w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Usługobiorcę oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy, przelewem bankowym na konto wskazane przez Usługobiorcę.
  8. Terminy realizacji zamówienia wskazane w punkcie 5.7. mogą ulec przedłużeniu, gdy termin realizacji przypada na dzień ustawowo wolny od pracy. Zamówienie zostanie wówczas zrealizowane najpóźniej następnego dnia roboczego.
  9. Koszt przesyłki ponosi Usługobiorca, zgodnie z cennikiem udostępnionym w Serwisie.
  10. Po dokonaniu zapłaty Usługodawca wystawi fakturę albo rachunek, zgodnie ze wskazaniem Usługobiorcy.
  11. Usługobiorca ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży Towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając Usługodawcy stosowne oświadczenie na piśmie. Powyższe uprawnienie można wykonać jedynie w przypadku, gdy przedmiotowy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony.
  12. Zwrócony towar należy odesłać do Usługodawcy w oryginalnym opakowaniu z otrzymanym wraz z nim potwierdzeniem zapłaty. Usługodawca zwróci kwotę zapłaconą przez Usługobiorcę w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, przelewem bankowym na konto wskazane przez Usługobiorcę. Koszt odesłania towaru pokrywa Usługobiorca.
 6. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCY
  1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
   1. tymczasowego zaprzestania świadczenia Usług z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub modyfikacyjnych Serwisu,
   2. przesyłania na Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy komunikatów technicznych, prawnych lub innych związanych z funkcjonowaniem Serwisu,
   3. modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu działania Serwisu.
  3. Użytkownik ma prawo zarządzania Usługami w ramach założonego przez siebie Konta oraz edytowania podanych przez siebie Danych osobowych w dowolnym momencie.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika naruszającego postanowienia Regulaminu.
  5. Użytkownik jest zobowiązany do niezamieszczania w Serwisie treści mogących naruszyć cudze dobra osobiste, w szczególności:
   1. treści obraźliwych,
   2. treści bezprawnych,
   3. treści zawierających nieprawdziwe informacje,
   4. treści nagannych moralnie,
   5. treści naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje.
  6. Usługodawca jest zobowiązany do stałego monitorowania treści zamieszczanych w ramach Serwisu w celu zapobiegania i przeciwdziałania naruszeniu cudzych dóbr osobistych przez Użytkowników.
  7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niezwłocznego usunięcia z Serwisu treści, o których mowa w punkcie 6.5 powyżej.
  8. Z zastrzeżeniem punktu 6.7 powyżej, Usługodawcy przysługuje prawo do usunięcia z Serwisu innych treści, jeśli naruszają one postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia Konta Użytkownika naruszającego postanowienia Regulaminu.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób trzecich w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Usługobiorcę na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług będących następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej, działania i zaniechania osób trzecich.
  6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika niepełnych lub nieprawdziwych informacji w Formularzu rejestracyjnym.
  7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Usługobiorcy sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Usługodawca, na podstawie RODO w związku z UŚUDE, jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania Danych osobowych Użytkownika w celu umożliwienia korzystania z Usługi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prowadzenia statystyki Serwisu będącej realizacją prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ewentualnego wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a Danych osobowych Usługobiorcy w celu umożliwienia korzystania z Usługi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ewentualnego wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  2. Usługodawca będzie również przetwarzał dane Usługobiorcy w celach marketingowych (marketing elektroniczny) wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę dobrowolnych zgód w tym zakresie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgody, o których mowa w zdaniu poprzednim Usługobiorca może wyrazić na etapie składania Zamówienia w Serwisie albo zakładania Konta w Serwisie.
  3. Zakres niezbędnych do świadczenia Usług Danych osobowych przez Usługodawcę jest uzależniony od rodzaju świadczonej w ramach Serwisu Usługi:
   1. rejestracja w Serwisie: Login (nazwa użytkownika), Adres poczty elektronicznej, hasło, imię, nazwisko,
   2. kupowanie Towarów przez Usługobiorcę (bez rejestracji w Serwisie): Adres poczty elektronicznej, imię, nazwisko, numer telefonu, adres do wysyłki zamówienia, NIP (w przypadku chęci otrzymania faktury za zakup Towarów),
   3. kupowanie Towarów przez Użytkownika: Adres poczty elektronicznej, imię, nazwisko, numer telefonu, adres do wysyłki zamówienia, NIP (w przypadku chęci otrzymania faktury za zakup Towarów).
   4. przeglądanie treści zawartych w Serwisie, odnotowywanie informacji o złożeniu zamówienia: adres IP.
  4. Usługobiorca w celu prawidłowego złożenia reklamacji powinien podać co najmniej następujące Dane osobowe: imię, nazwisko, Adres poczty elektronicznej.
  5. Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne (oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę w Serwisie, adres IP) na potrzeby odnotowywania informacji o złożeniu zamówienia, wdrażania usprawnień w Serwisie, a także w celach statystycznych.
  6. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy korzystanie z Usług w ramach Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu w przypadkach Usług, w których jest to technicznie możliwe oraz zwyczajowo przyjęte.
  7. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Usługobiorcy, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach Serwisu. Usługodawca spełnia wszelkie wymogi RODO. Ponadto, Usługodawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  8. Usługobiorca może skontaktować się z Usługodawcą we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych pod Adresem poczty elektronicznej: iod@harleywarszawa.pl.
  9. Odbiorcą danych osobowych Usługobiorców mogą być: firmy współpracujące w zakresie usług IT, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, firmy kurierskie, podmioty obsługujące płatności online.
  10. Usługodawca może przechowywać Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Usługobiorcę sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie Usługodawca może przetwarzać przez okres nie dłuższy niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z korzystania z Usług Serwisu.
  11. Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Usługobiorcy narusza przepisy RODO.
  12. Usługobiorcy w każdej chwili przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Usługodawca przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Usługobiorcy lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  13. Dane osobowe Usługobiorcy nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.
  14. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia Usług, zgodnie z Regulaminem.
  15. W każdej chwili Usługobiorcy przysługuje prawo do wycofania swojej zgody poprzez bezpośredni kontakt z Usługodawcą w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy, tj. Twin Peaks sp. z o.o. z dopiskiem „Dane osobowe”, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa Usługodawca zaprzestanie przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.
  16. Usługodawca zapewnia ochronę przekazanych przez Usługobiorcę Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie Danych osobowych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez przepisy prawa.
 9. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY
  1. Dla Usług, które wymagają akceptacji Regulaminu momentem zawarcia Umowy jest moment akceptacji niniejszego Regulaminu.
  2. Dla Usług, które nie wymagają akceptacji Regulaminu momentem zawarcia Umowy jest moment faktycznego skorzystania z Usługi.
  3. Umowa może być rozwiązana zarówno przez Usługobiorcę, jak i przez Usługodawcę.
  4. Użytkownik ma prawo rozwiązania Umowy poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta lub żądanie jego usunięcia zgłoszone Usługodawcy drogą elektroniczną.
  5. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta, o którym mowa w punkcie 10.4. powyżej, Usługodawca dokona niezwłocznego usunięcia Konta, nie później jednak niż w ciągu 72 h od otrzymania żądania. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą trwałego usunięcia Konta.
  6. W odniesieniu do Usług, które nie wymagają akceptacji Regulaminu Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą faktycznego wykonania Usługi.
  7. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy i usunięcia Konta Użytkownika w sytuacji:
   1. naruszania przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
   2. umieszczania przez Użytkownika w Serwisie treści, o których mowa w punkcie 6.5 powyżej,
   3. umieszczania przez Użytkownika w Serwisie treści niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
   4. podania przez Użytkownika w Formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych, fikcyjnych lub nieaktualnych Danych osobowych,
   5. utrudniania lub destabilizacji działania Serwisu.
  8. Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą elektroniczną najpóźniej w ciągu 24h o usunięciu Konta wraz z podaniem przyczyny.
 10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
  2. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę.
  3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące Dane osobowe Usługobiorcy: imię, nazwisko, Adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji.
  4. Usługodawca dokona oceny zgłoszenia reklamacyjnego i usunięcia usterki w ciągu 14 dni od dnia jego wpłynięcia.
  5. W przypadku niemożliwości usunięcia usterki w terminie, o którym mowa w punkcie 10.4. powyżej, Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny drogą elektroniczną.
  6. Usługodawca zastrzega sobie prawo ingerencji w strukturę techniczną komentarzy dotyczących poszczególnych Towarów w celu określenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu.
  7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia reklamacyjnego bez rozpoznania, jeżeli będzie ono wynikało z nieznajomości postanowień Regulaminu.
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 10.03.2020r.
  2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Usługobiorcy w Serwisie
  3. Usługodawca na żądanie Usługobiorcy udostępni treść niniejszego Regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn Usługobiorcy Serwisu, z zastrzeżeniem punktu 11.5. poniżej.
  5. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika Serwisu o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Serwisu oraz bezpośrednie poinformowanie Użytkownika drogą elektroniczną na podany przez niego Adres poczty elektronicznej.
  6. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu udostępnienia jego treści w Serwisie.
  7. Zmiany Regulaminu w zakresie cenników nie dotyczą umów zawartych przez dokonaniem zmiany cennika.
  8. W przypadku określonym w punkcie 11.4. powyżej Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu poprzez poinformowanie drogą elektroniczną Usługodawcy. Zaniechanie poinformowania Usługodawcy oznacza, że Użytkownik zaakceptował zmieniony Regulamin.
  9. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu i Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla siedziby Usługodawcy.
  10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, RODO, UŚUDE oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  11. Usługobiorca może skontaktować się z Usługodawcą we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu pod Adresem poczty elektronicznej: salon@harleywarszawa.pl.
  12. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do grafik udostępnionych w Serwisie.